ஹயக்ரீவ சம்பத ஸ்தோத்ர (Lord Hayagriiva Sampada Stotra)

ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி வாதினம் நரம் முஞ்சந்தி பாபானி தரித்ரமிவ யோஷித் ||1||

ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி யோ வதேத்! தஸ்ய நிஸரதெ வாணீ ஜக்னு கண்யாப்ரவகாவட் ||2||

ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவ ஹயக்ரீவேதி யோ த்வனி விஷோப்தே ச வைகுண்ட கவாடோத்க தனக்ஷமா ||3||

ஸ்லோகற்றயமிடம் புண்யம் ஹயக்ரீவபடாந்கித | வாதிராஜயதிப்ரோக்டம் பததாம் சம்பதாம் பதம் ||4||

Meaning: One’s sins get destroyed, who keeps chanting hayagriiva, hayagriiva, hayagriiva One’s speech flows fluently like the pure river Ganges, who keeps chanting hayagriiva, hayagriiva, hayagriiva The sound which is embelished by the hayagriiva, hayagriiva, hayagriiva sound, opens the door of Vaikuntha, the Lord Vishnu’s abode!!

||Hare Srinivasa||

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s